ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Παραλία του Κάστρου Λευκάδας και η οικολογική σημασία της

VONITSA PRESS | Ιουλίου 16, 2023 |

 ( Η περιοχή και η παραλία του Κάστρου αποτελεί  Αδόμητη Ζώνη Α απόλυτης προστασίας του φρουρίου της Αγίας Μαύρας  σύμφωνα με το αρχαιολογικό κτηματολόγιο. Πέραν όμως αυτού βρίσκεται εντός της περιοχής του δικτύου Natura 2000 GR  22400001 και χαρακτηρίζεται ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης/Ζώνη Ειδικής Προστασίας. Διαβάστε παρακάτω επιγραμματικά γιατί και για ποιους λόγους πρέπει να παραμείνει έξω από κάθε είδους εμπορευματοποίηση.)

Οι περιοχές που συμπεριλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο Περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 χαρακτηρίζονται ως περιοχές προστασίας της βιοποικιλότητας και διακρίνονται σε ειδικές ζώνες διατήρησης, ζώνες ειδικής προστασίας και σε προτεινόμενους τόπους ενωσιακής σημασίας, σύμφωνα με την κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπ’ αριθμ. 50743/2017 (B’ 4432).

Η περιοχή της παραλίας του Κάστρου Λευκάδας βρίσκεται εντός της περιοχής του δικτύου
Natura 2000 «Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιονής-Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδας» με κωδικό GR2240001 και χαρακτηρίζεται ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης/Ζώνη Ειδικής Προστασίας. Η εν λόγω περιοχή βρίσκεται εντός γενικών ορίων χωρικής αρμοδιότητας της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιόνιων Νήσων του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Στην εν λόγω περιοχή απαντάται ο τύπος οικοτόπου 2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες»
(όπως αναφέρεται στο αρχείο shapefile που είναι διαθέσιμο μέσω του συνδέσμου
http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:habitats_egsa87) (Χάρτης 1). Ο τύπος οικοτόπου 2110
περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Τύπων Οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που απαντώνται στην Ελλάδα.
Ο τύπος οικοτόπου 2110 αντιπροσωπεύει το πρώτο στάδιο σχηματισμού θινών αποτελούμενες από ρυτιδώσεις ή ανυψωμένες αμμώδεις επιφάνειες της ανώτερης υπερπαραλιακής ζώνης ή στο περιθώριο του κυματισμού ή στους πρόποδες των υψηλών θινών και αντιπροσωπεύεται από κοινότητες αλλόφιλης – αμμοθινικής βλάστησης της Αν. Μεσογείου, ενώ αποτελεί επίσης και εν δυνάμει ιδανικό ενδιαίτημα για τη φωλεοποίηση του είδους Caretta caretta, που σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, λαμβάνει χώρα στην περιοχή (https://aromalefkadas.gr/, https://lefkada.gr ).

Στην περιοχή απαντάται και το χαρακτηριστικό φυτικό είδος των αμμοθινών Pancratium maritimum, ευρέως γνωστό ως «Κρίνος της θάλασσας» ή «Κρίνος της Παναγίας». Παρά το
γεγονός ότι εξαπλώνεται ευρέως στην ακτογραμμή της Μεσογείου, το Pancratium maritimumστη
Μεσόγειο απειλείται σημαντικά από την υπερσυλλογή, την αστικοποίηση περιοχών και την τουριστική ανάπτυξη ενώ το ενδιαίτημά του από κατακερματισμό (Sanaa et al., 2014, Zahreddine et al., 2004).

Στην Λευκάδα έχει καταγραφεί, επίσης, περιστασιακή ωοτοκία της θαλάσσιας χελώνας Caretta
caretta.
 Η εκτιμώμενη ένταση ωοτοκίας από έρευνες της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «ΑΡΧΕΛΩΝ» ήταν 50 φωλιές ανά εποχή για ολόκληρη τη Λευκάδα (Margaritoulis et al., 1995; Casale & Margaritoulis, 2010, p.87), κατατάσσοντας το νησί ως περιοχή με μέτριας έντασης φωλεοποίηση του είδους Caretta caretta (Margaritoulis, 2000). Σε αυτό το σημείο τονίζεται ότι το είδος Caretta caretta αποτελεί προστατευόμενο είδος συμφώνα με το Προεδρικό Διάταγμα 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της έρευνας αυτών» όπως ισχύει, καθώς και των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Επίσης αποτελεί Είδος Προτεραιότητας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Νόμου 4014/2011 «Περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», στην
περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, η περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργείται με βάση τις σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας.

Σε περίπτωση ελλείψεως σχετικών προβλέψεων (όπως στην περίπτωση της Προστατευόμενης Περιοχής του Δικτύου Natura 2000 με κωδικο GR2240001): α) για έργα κατηγορίας Β υποβάλλεται ειδική οικολογική αξιολόγηση στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 11 και β) για έργα κατηγορίας Α υποβάλλεται, ως τμήμα της ΜΠΕ, ειδική οικολογική αξιολόγηση στην αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 11.

https://aromalefkadas.gr/


Κατηγορία Άρθρου:

Κοινοποιήση Άρθρου: