ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το μεγάλο έργο ύδρευσης στον Αστακό

VONITSA PRESS | Αυγούστου 09, 2023 |

 Ο Δήμος Ξηρομέρου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό (μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.))για την ανάθεση κατασκευής του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ εκτιμώμενης αξίας 3.505.030,20 Ευρώ (προ Φ.Π.Α 24%)

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του ΥΠΕΣ και συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 3.505.030,20 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
• Δαπάνη Εργασιών 2.572.622,00 Ευρώ
• Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%) 463.071,96 Ευρώ
• Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 455.354,09 Ευρώ που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (β) του 4412/2016.
• Αναθεώρηση στις τιμές ποσού 1.951,95 Ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016.
• Επίσης προστίθεται εκτιμώμενο κόστος απολογιστικών ΑΕΚΚ 12.030,20 Ευρώ.
Γενικό Σύνολο: 3.505.030,20 €, προ του ΦΠΑ.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.dimosxiromerou.gr ) .
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και Η/Μ.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23η/08/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 22.00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29η/08/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του Ν. 4412/2016 (Α’ 147).
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της οικείας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 4412/2016.
Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς θα περιέχονται:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(γ) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους εβδομήντα χιλιάδων εκατό ευρώ και εξήντα λεπτών (70.100,60€)
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της οικείας διακήρυξης.
Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ.10 εδάφιο α του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του Ν.4072/2012) και ως ορίζεται στο άρθρο 16 της οικείας Διακήρυξης.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής ( πριμ).
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του ΥΠΕΣ (σχ. Η με αρ. πρωτ.9866/2-3-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με τίτλο «Ένταξη του έργου ̈ Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης στις Τ.Κ. Αστακού, Μύτικα, Κανδήλας του Δήμου Ξηρομέρου ̈ στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»» του Υπουργείου Εσωτερικών).
Σύνδεσμος φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα:

Κατηγορία Άρθρου: ,

Κοινοποιήση Άρθρου: