ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ρύθμιση κυκλοφορίας για την διεξαγωγή του 61ου Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας

VONITSA PRESS | Αυγούστου 18, 2023 |

 ΘΕΜΑ: « Περί ρύθμισης της κυκλοφορίας των οχημάτων για την ομαλή διεξαγωγή του 61ου Διεθνούς  Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας, στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας, την Κυριακή (20.08.2023)  στην πόλη της Λευκάδας ».  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν.2696/99 (ΦΕΚ Α΄ 57/23-3-1999), όπως  τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής  Κυκλοφορίας».  

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (ΦΕΚ Α΄ 164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία  Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».  

3. Το υπ’ αριθμ. 791 από 01.08.2023 έγγραφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας.  4. Το υπ’ αριθμ. 856 από 16.08.2023 έγγραφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας.  5. Την υπ’αρίθμ. 7199/23/1580251 από 11.08.2023 εισήγηση του Τ.Τ. Λευκάδας.  6. Την υπ’αριθμ. 7199/23/1608558 από 17.08.2023 εισήγηση του Τ.Τ. Λευκάδας.  7. Την υπ’αριθμ. 7194/23/1595449 από 14.08.2023 εισήγηση του Α.Τ. Λευκάδας.  

και αποσκοπούντες  στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της εν θέματι εκδήλωσης, καθώς και στην ομαλή και ακώλυτη  κυκλοφορία πεζών και οχημάτων  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

Τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην πόλη της Λευκάδας:  

ΆΡΘΡΟ [1] 

– Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, την Κυριακή (20.08.2023) και από ώρα 17:00 μέχρι πέρατος της εκδήλωσης, στην οδό 8ης Μεραρχίας από το ύψος της οδού Λόρδου Βύρωνα στην οποία θα εκτρέπεται η κυκλοφορία, μέχρι τη διασταύρωση Αγίου Μηνά και στα δύο ρεύματα  κυκλοφορίας.  

– Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, την Κυριακή (20.08.2023) και από ώρα 17:00 μέχρι πέρατος της εκδήλωσης, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου από το ύψος της οδού Σ. Φίλιππα  Πανάγου στην οποία θα εκτρέπεται η κυκλοφορία, μέχρι τη διασταύρωση Αγίου Μηνά και στα δύο  ρεύματα κυκλοφορίας.  

– Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, την Κυριακή (20.08.2023) και από ώρα 17:00 μέχρι πέρατος της εκδήλωσης, στην οδό Μακρή από το ύψος της οδού Μπουμπουλίνας μέχρι και την οδό  Ευσταθίου Ζάκκα.  

– Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, την Κυριακή (20.08.2023) και από ώρα 17:00 μέχρι πέρατος της εκδήλωσης στην οδό Κ. Τζαβαλά.  

Τα χρονικά διαστήματα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθούν ή να  μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, κατά την κρίση του Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας  Λευκάδας.  

Το Τ.Τ. Λευκάδας εξουσιοδοτείται για τη λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητας του, με  προσωπική ευθύνη του κ.κ. Διοικητή.  

ΆΡΘΡΟ [2] 

– Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο  διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, στον Τύπο και με την προϋπόθεση τοποθέτησης  της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και την ύπαρξη  τροχονόμων όπου απαιτείται.  

ΑΡΘΡΟ [3]

– Το Τ.Τ. Λευκάδας για το χρονικό διάστημα των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να επιτηρεί  συνεχώς τα ανωτέρω οδικά τμήματα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την  εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας οχημάτων. Επιπρόσθετα, μετά το τέλος της  διεξαγωγής της εν θέματι εκδήλωσης, να ενημερώσει τη Διεύθυνσή μας για την αποκατάσταση της  κυκλοφορίας και την απόδοσή των οδών στους οδηγούς.  

ΑΡΘΡΟ [4]

Της παραπάνω απαγόρευσης κυκλοφορίας εξαιρούνται, τα κάτωθι οχήματα :  

τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης ( ΕΛ.ΑΣ., Ε.Κ.Α.Β., Π.Υ., Λ.Σ., κ.λπ.),  

τα οχήματα οδικής βοήθειας.  

ΑΡΘΡΟ [5] 

– Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.2696/99 (ΦΕΚ Α’ 57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» 

https://aromalefkadas.gr/

Κατηγορία Άρθρου: ,

Κοινοποιήση Άρθρου: